Misc. – Coauthors

* alphabet order

I’ve written papers with:

A: Adhikari, Sarina;

B: Bai, Linquan(白临泉);  Bri-Mathias, Hodge;

C: Chan, Jason;  Chen, Chien-fei;  Chen, Donghong; Choobineh, Fred; Chen, Jie(程捷); Chen, Xinyu(陈新宇);  Chen, Wu;  Cui, Hantao(崔翰韬);

D: Ding, Tao(丁涛);  Dou, Xiaobo(窦晓波);

F: Fang, Xin(方鑫);

G: Gu, Wei(顾伟);

H: Huang, Can(黄灿);

J: Jia, Hongjie(贾宏杰);  Jiang, Yilang;  Jiang, Tao(姜涛);  Jiao, Yang;  Jin, Xiaolong;

K: Kong, Xiangyu(孔祥玉);

L: Li, Fangxing(李方兴);  Li, Xue(李雪);  Li, Na(黎娜);  Li, Rui(李瑞);  Li, Guoqing(李国庆);  Li, Peng;  Li, Peishuai(李培帅); Li, Yang(李扬);  Liu, Yilu;

M: Ma, Tian;  Malkawi, Ali;  Mei, Shengwei(梅生伟);  Mei, Jun(梅军);  Miao, Huiyu;

Q: Quan, Xiangjun(全相军);

S: Shi, Wenbo(史文博);  Shi, Qinxin(石庆鑫);  Sun, Hongbin(孙宏斌);

W: Wang, Beibei(王蓓蓓);  Wang, Zhenyuan;  Wang,Chengshan(王成山);  Wang, Zhiwei(王之伟);  Wang, Lei;  Wei, Yanli;  Wei, Wei(魏韡);  Wu, Zaijun(吴在军);  Wu, Zhi;  Wu, Qiuwei(吴秋伟);

X: Xu, Xiaojing;  Xu, Junjun;  Xu, Yao(许瑶);  Xu, You;  Yan, Bin;

Y: Yang, Sichen;  Yang, Kang;  Yu, Xinghuo(余星火);  Yu, Jie(喻洁);  Yuan, Haoyu(袁昊宇);  Yun, Ying(恽英);

Z: Zhan, Lingwei;  Zhang, Pei(张沛);  Zhang, Xuan(张璇);  Zhang, Chenghai(张成海);  Zhang, Shizhan;  Zhang, Bo;  Zhu, Chengzhi(朱承治);